Organisatie / Beleid


Doelstelling:
Doelstelling van Stichting Kringloopwinkel Re-Sell Westland is het verkopen van geschonken goederen om met de netto opbrengst daarvan kleinschalige projecten en stichtingen in Nederland en buitenland te ondersteunen. Hiermee wordt tegelijkertijd het opnieuw in omloop brengen van gebruikte goederen bevorderd.

Inkomsten:
Het vermogen van de stichting zal voornamelijk gevormd worden door gerealiseerde verkoopopbrengsten en verder mogelijk door het verkrijgen van subsidies, bijdragen, schenkingen, erfstellingen, legaten en alle andere baten. Re-Sell heeft een strak financieel beleid om een zo groot mogelijk deel van de inkomsten te schenken aan kleinschalige goede doelen.

Beloningsbeleid:
Alle medewerkers van Kringloopwinkel Re-Sell, inclusief het bestuur, werken voor 100% op vrijwillige basis. Kringloopwinkel Re-Sell zal geen betaalde medewerkers in dienst nemen.

Bestuur:
Het bestuur bestaat uit de volgende 5 democratisch gekozen personen:
- Hans van der Hoeven (Voorzitter)
- Kitty van Kester - Damen (Secretaris)
- Petra van der Hoeven - Zwinkels (Penningmeester)
- Mary Helderman - Strik ( Medewerkerzaken)
- Bernadette van der Zeijden - van der Klugt ( Algemeen)
De rechten en plichten van het bestuur zijn vastgelegd in de Statuten.

Medewerkers:
Kringloopwinkel Re-Sell werkt met ruim 60 enthousiaste vrijwilligers. De rechten en plichten van de medewerkers worden vastgelegd in een vrijwilligerovereenkomst, in de statuten, het huishoudelijk reglement en in de huisregels.

Kascommissie:
Om toezicht op de financiën te waarborgen zal er jaarlijks een kascontrolecommissie worden benoemd bestaande uit minimaal 2 medewerkers. Elk jaar wordt één persoon vervangen door een ander. De kascommissie controleert minimaal eenmaal per jaar de financiële verantwoording en de rechtmatigheid van de uitgaven. De kascommissie brengt van deze controle mondeling verslag uit tijdens een gezamenlijke vergadering van medewerkers en bestuur. De controle wordt schriftelijk geaccordeerd.

Projectencommissie:
Uit de groep medewerkers wordt een projectencommissie gevormd, die, volgens de voor de commissie vastgestelde werkwijze, donatieaanvragen behandelt, voorstellen voor donaties doet aan het bestuur en die tevens de administratieve afhandeling hiervan regelt. Voor het overmaken van de te doneren gelden wordt nauw samengewerkt met de penningmeester.

Bekijk / Download hier de Jaarrekening 2017

Bekijk / Download hier de Jaarrekening 2018